30-01-2018

Stare Miasto

Stare Miasto
Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim stanowi jeden z najciekawszych w Polsce środkowej zespołów dawnej zabudowy miejskiej, z centralnie położonym rynkiem i przylegającymi doń ulicami oraz około 100 zabytkowymi budowlami z różnych okresów historii miasta. Zachowany do dziś staromiejski układ urbanistyczny sięga drugiej połowy XIII wieku, choć współcześnie istniejąca zabudowa jest znacznie późniejsza.

29-01-2018

Rynek Trybunalski

Rynek Trybunalski
Rynek Trybunalski stanowi centralny punkt średniowiecznego układu urbanistycznego.
28-01-2018

Zamek królewski

Zamek królewski
Na wschód od Starego Miasta, poza linią dawnych murów miejskich wznosi się zamek królewski zbudowany w latach 1511-1519 prawdopodobnie w miejscu pierwotnej (być może drewnianej) budowli wzniesionej – jak głosi tradycja – za sprawą Kazimierza Wielkiego.
27-01-2018

Mury miejskie

Mury miejskie
Budowę murów miejskich otaczających gród piotrkowski rozpoczęto w XIV wieku w czasach Kazimierza Wielkiego, a ukończono dzięki fundacji królowej Jadwigi w końcu XIV wieku. Za budulec posłużyły kamień i cegła gotycka.
Bazylika Mniejsza pw. św. Jakuba Apostoła
Piotrkowska fara zbudowana została w XIV wieku w czasach Kazimierza Wielkiego w stylu gotyckim. W 1467 roku dobudowano do niej kaplicę świętego Krzyża, w początkach XVI wieku wydłużono prezbiterium, w 1674 roku wzniesiono barokową kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej.
Zespół klasztoru oo. Bernardynów
Położony poza obrębem Starego Miasta klasztor oo. Bernardynów został wzniesiony w latach 1640-1643 z fundacji rodu Starczewskich na tak zwanej Łysej Górce.
Zespół dawnego klasztoru ss. Dominikanek
Piotrkowski klasztor sióstr Dominikanek powstał w latach 1627-1673 z fundacji Katarzyny Warszyckiej. Klasztor, mimo oporu mieszczan, został dobudowany do murów obronnych.
Wielka i Mała Synagoga
W 1679 roku gmina żydowska w Piotrkowie otrzymała od króla Jana III Sobieskiego przywilej zezwalający na budowę bóżnicy i lokalizację cmentarza. Pierwsza drewniana bóżnica wzniesiona w 1689 roku spłonęła około 1740 roku. Wielka Synagoga powstała w latach 1791-1793 we wschodniej części miasta zwanej wtedy Wielką Wsią lub Żydowskim Miastem Piotrkowem.
Cerkiew prawosławna p.w. Wszystkich Świętych
Prawosławni Grecy przybyli do Piotrkowa w połowie XVIII wieku i na mocy królewskiego przywileju z 1764 roku założyli tu parafię prawosławną.
Zespół dawnego klasztoru oo. Pijarów
Na dawny zespół klasztorny oo. Pijarów wykorzystywany obecnie przez parafię ewangelicko-augsburską (świątynia) i do niedawna przez piotrkowskie więzienie (budynek klasztorny) składają się: barokowy kościół wzniesiony w latach 1689-1718 ze sklepioną krzyżowo nawą, szerokim profilowanym gzymsem, a we wnętrzu: ołtarzem głównym z początku XVIII wieku i barokowo-rokokowym chórem muzycznym) oraz dawny klasztor Pijarów – oba przebudowane w XIX wieku.