Rusza nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych w ramach prac nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030. Zapraszamy do przedstawiania projektów do realizacji na poniższych obszarach.
W ramach prac nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030, od 17 maja zapraszamy do przedstawiania swoich propozycji projektów do realizacji na wyznaczonych do rewitalizacji obszarach: jednostka strukturalna nr 1 - „Śródmieście”, jednostka strukturalna 13 – „Bugaj”, oraz jednostka strukturalna 15 – „Żwirki”.

Upoważnionymi do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych są:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
- mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- organy władzy publicznej;
- podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Propozycje można składać wyłącznie na formularzu fiszki projektowej (w załączniku). W formie papierowej wniosek należy złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta lub przesłać na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. W postaci elektronicznej poprzez wypełnienie formularza interaktywnego na stronie www.piotrkow.pl.
Formularze fiszki projektowej są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piotrkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz w zakładce Gospodarka/Programy i strategie/GPR 2030 do 30.06.2023 roku

Nie będą rozpatrywane uwagi z datą wpływu przed dniem 15.05.2023 roku i po dniu 30.06.2023 roku przesłane w innej formie niż na formularzu fiszki projektowej.

*****
Galeria zdjęć:
- Zdjęcie nr 1: Plakat informujący o projekcie.

Załączniki:
- Załącznik nr 1: Formularz fiszki projektowej.
- Załącznik nr 2: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 maja 2023 roku o przystąpieniu do zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.
powrót